Селско стопанство

Производство на зърнени и маслодайни култури. Растениевъдство и животновъдство. Лозарство и овощарство. Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция и млечни продукти, животновъдство, семепроизводство…