Трансграничен регион Генерал Тошево – Мурфатлар

Cross-border regionGeneral Toshevo - Murfatlar

 

Община Генерал Тошево е разположена на площ от 982 кв. Км в най-североизточната част на страната. По население Община Генерал Тошево е на второ място в границите на област Добрич / около 15 000 души /. Населени места: 41/1 град и 40 села /.
Община Мурфатлар е разположена в района на Констанца и обхваща 692 кв.м в югоизточната част на Република Румъния. Село Симинок е административна част на Мурфатлар. Населението на региона е 13 000 души.
И двете общини имат богато културно, историческо и природно наследство – защитени зони, природни резервати и забележителности. Основни културни и природни обекти и туристически атракции в трансграничния регион:
– В Община Генерал Тошево – Исторически музей – Генерал Тошево, с два клона – Музейни колекции „Йордан Йовков“ – с. Красен и „Дора Габе“ – с. Дъбовик; Църквата „Свети Никола Летни“ отваря врати през 1860 г., а храмът „Св. Димитър „; 6 културни центъра; Мемориал на културата – СОУ“ Йордан Йовков „, открит през 1909 г .; 7 защитени територии и територии по Натура 2000 -“ Росица – Лозница „,“ Бежаново „,“ Кардам „,“ Крайморска Добруджа „,“ Чаирия “ „, Язовир“ Дрян „; Регистрирани къщи за селски и еко туризъм.
– в община Мурфатлар – Скален манастир / комплекс / под егидата на ЮНЕСКО; Музей на виното, основан през 1970 г .; Природен резерват „Фантанита-Мурфатлар“ и кредово езеро; Имението на Михаил Когалничану; Канал Дунав – Черно море; Културен център; Два храма и паметници на културата.

Културно-етническа и религиозна идентичност

Като цяло Добруджа е зона на сливане на религии, традиции и националности, в рамките на истинска мултикултурна и междуетническа люлка, основаваща се на разбиране и уважение. Това етническо, религиозно и културно единение определя привлекателността на туристическите продукти тип „Wanderlust“ в окръг Констанца, освен главната атракция на морския бряг, плажа, чрез богатството на историческото и културно наследство.

 


 

Община Генерал Тошево

Община Генерал Тошево е разположена в историко-географската област Добруджа, намираща се в Североизточната част на България. Основна туристическа дестинация се явява Черно море със своите курорти, които липсват на територията на общината, но тяхната близост създава възможности за привличане на посетители и гости на местните забележителности и туристически атракции.

Природни ресурси

На територията на община Генерал Тошево са разположени следните природни ресурси: Защитена Зона Крайморска Добруджа с площ от 6517,31 xa (от тях 6391,1xa попадат в Община Генерал Тошево); Защитена Зона Росица – Лозница с площ 1812,0 ха, от които 31 % са защитена територия (ЗМ); Защитена Зона Изворово-Краище с площ 1081,5 ха; Защитена Зона Кардам с площ 918,3 ха; Защитена Зона Чаиря с площ 1451,2 ха (частично простираща се и на територията на Община Добрич-селска) е включена през 2005 г в списъка на BirdLife International като орнитологично важно място (ОВМ) за Европа (№ 085), а с Решение № 122 от 2007 г. на Министерския съвет, и под № BG 0002085, е приета за ЗЗ за опазване на дивите птици; Природна забележителност “Арборетум” – гр. Генерал Тошево, Природна забележителност вековно дърво “Летен дъб” – с. Дъбовик; язовир „Дрян”. Тези природни туристически ресурси са добра база за развитието на ловен и екотуризъм.
Най-характерни степни елементи в общината са сухоливадните съобщества и видовете от степната биота. Подчертано природозащитно значение има степният фаунистичен комплекс, и най-вече бозайниците – 3 вида глобално и 2 вида регионално застрашени гризачи и хищници.

Антропогенни ресурси

Към антропогенните ресурси на територията на община Генерал Тошево спадат: родната къща на Дора Габе – с. Дъбовик; сградата на читалището в която е разположена Мемориална експозиция “Дора Габе”, съдържаща фотографии и лични вещи на поетесата; дендрариум с уникални растителни видове – Добруджанския земеделски институт; училището в с. Красен, построено през 1865 година, в което е работил писателят Йордан Йовков и музейна сбирка; Филиповата кръчма – с. Красен; Църква, открита през 1860 г. – с. Красен; мелница – с. Изворово (в нея се развива драмата „Албена”; исторически музей – гр. Генерал Тошево; останки от крепост при с. Василево; останки от крепост при с. Изворово; останки от крепост при с. Огражден; останки от крепост при с. Преселенци; останки от крепост при с. Средина; Каралийския кайнак – с. Изворово; Казашкото гробче в с. Пчеларово; Църквата в с. Житен; Добруджанска къща в с. Дъбовик и къща за гости в с. Калина.

Културен календар

На територията на общината се организират следните културни инициативи и мероприятия:

• Национален конкурс за млада поетеса „Дора Габе” – с. Дъбовик, Община Генерал Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево, НЧ „Дора Габе” – с. Дъбовик.
• Празници на град Генерал Тошево – Гр. Генерал Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево, НЧ „Светлина” – Генерал Тошево
• Празници на хумора, Седмица на детската книга и изкуствата за деца.
• Общински фолклорен празник “Цветница”. Великденско добруджанско надсвирване – инструментални групи – гр. Ген.Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево и НЧ “Светлина”.
• Национален литературен конкурс за млади поетеси „Дора Габе” – с. Дъбовик, Община Генерал Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево; НЧ „Светлина”.
• Национален конкурс за млади изпълнители „Иван Георгиев” – с. Дъбовик, Община Генерал Тошево, Организатори: Община Генерал Тошево и НЧ “Светлина”, НЧ “Хр. Ботев” в с. Дъбовик.
• Добруджански фолклорен събор „Богородица” – Гр. Генерал Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево, НЧ „Светлина”.
• Фестивал на градската песен „Подари ми море”. Организатори: Община Генерал Тошево и община Шабла, НЧ „Светлина”.
• Събор на преселените от Северна Добруджа българи в с. Дъбовик.
• Еньовски събор на родовете и традициите „Край язовир Дрян” в с. Красен, “Йовкови празници”.
• Празници на хляба, житото и Добруджа в с. Спасово.

 

Central square

Община Мурфатлар

Град Мурфатлар е разположен близо до южната част на Добруджа, на около 20 километра от Черно море и град Констанца, на линията на една от първите железници на сегашната територия на Румъния, Констанца – Чернавода, и на пресечната точка на националните пътища DN 3 и DN 22C, които свързват Букурещ, Констанца и Адамклиси – Остров. Град Мурфатлар включва и селото Симинок, разположено на 6 км западно от града, на общинския път DC27.

Описание на природните туристически ресурси

Резерватът „Фънтъница Мурфатлар“ е място с обществена важност, включено в мрежата Натура 2000, която припокрива защитена природна зона от национален интерес и гора с висока ботаническа и зоологическа стойност, гората Фънтъница. В резервата се намират над 500 вида растения, характерни за южната част на Добруджа, като преобладават понтийските елементи, следвани от балканските, континенталните, субсредиземноморските и евроазийските. Фауната съдържа множество видове животни, характерни за Добруджанските степни райони. Присъстващите редки видове, изброени в приложение II към Директива 92/43 / ЕИО на Съвета относно опазването на естествените местообитания и на видовете дива флора и фауна.

Варовиково езеро

Езерото се е образувало в леглото на изоставена кариера за добив на вар и креда, с наситено синьо-тюркоазена чиста вода. Белите стени от креда, които го заобикалят, и малкото степна растителност му придават странен живописен изглед. Легендата за това място разказва, че водата на езерото променя цвета си според сезона.

Хълмовете от креда, покрити с лозя

В южната част на град Мурфатлар се намират хълмове и възвишения с ниски височини от 100-105 м, които образуват разнообразен и атрактивен релеф. Хълмовете се състоят от пластове от бяла креда, които се редуват с тънки слоеве сива глина . Тези хълмове имат отлична почва за лозаро-винарските култури, които доминират пейзажа.

Описание на антропогенните туристически ресурси

Археологически и архитектурни паметници

Мурфатларския скален комплекс. Археологическият ансамбъл, открит през 1957 г., представлява комплекс от паметници, които образуват за румънското средновековно изкуство най-стария познат архитектурен и живописен документ, чиито елементи напомнят за скалните църкви в Кападокия . Християнското светилище от X-XI в. се състои от малки църкви, килии, крипти и гробове, лабиринтни галерии и жилища, изкопани в кредата, по настоящем защитени от закона и класифицирани като паметник от национален интерес.

На една от църквите има надпис на кирилица „leat 6500“ – 6500 години от сътворението на света, което означава 992 г. сл. Хр., смятан за референтна година за датиране на комплекса.

Железопътна гара Мурфатлар

Железопътната гара Мурфатлар е част от първата железопътна линия, построена в Добруджа и в същото време в цялата Османска империя – по това време Добруджа е била под османско владичество . Архитектурният комплекс на гарата се състои от две основни тела, гара Мурфатлар и водната кула, обслужваща  локомотивите с пара в началото на XX век, както и  водните помпи на кулата.

Конакът Когълничану

Конакът Когълничану е едно от малкото румънски имения от модерната епоха, запазени до днес в Добруджа, обявен за исторически паметник от национален интерес. Паметникът е построен в еклектичен стил през втората половина на XIX век.

Архитектурното наследство на град Мурфатлар включва редица къщи, датирани от края на XIX век – началото на ХХ век, като например: къщата Стаматопол (1899), къщата Омер Бечир бей, както и други къщи, считани за ценни за местната общност.

Места за поклонение: църквата „Рождество Богородично „се намира на улица „Матей Корвин“, под номер 3, и е на повече от 100 години, включена е в списъка на историческите паметници от национален интерес. Манастирът „Свети Теотим“ е нов религиозен обект, датиращ от 2001 г. и е построен на хълма Тибишир, над Мурфатларския скален комплекс. Места на поклонение, издигнати през последните години: новата църква „Св. Императори Константин и Елена“ – Мурфатлар, църквата „Св. Йерарх Никола“ в село Симинок, петдесетната църквата „Мараната“ – Мурфатлар“, християнската баптистка църква „Бетания“- Мурфатлар и джамията.

Старият център на град Мурфатлар

Старият център е административния център на града, където се отличават защитени сгради от културно наследство от края на XIX – началото на XX век: къщата  Стаматопол (1899), имението Михаил Когалничану, къщата Омер Бечир бей, църквата „Рождество Богородично“ (1903-1906), както и железопътната гара, както и сградите от културно наследство с местна стойност, като например сградата на кметството.

Лозарски области и лозаро-винарски атракции

Една от най-известните и стари винарски зони в Румъния, лозарската зона Мурфатлар, се простира по хълмовете, които обграждат града от изток, на площ от около 3000 хектара.  Историята на лозарската област  започва от древни времена – по много светски и религиозни паметници в района присъстват митични герои, увенчани с филизи и грозде, с препратки към култа на Дионисий (Бакхус, Bacchus).

Център за изследване и развитие на лозарството и винарството – Мурфатлар

Изследователският център с дълга история, създаден е през 1887г.   на 4,8 хектара, счита се за ядрото на сегашния лозарски център Мурфатлар. По настоящем в центъра се организират дегустационни мероприятия, които могат да бъдат интегрирани в по-широк проект за насърчаване на енологичния туризъм в района на Мурфатлар.

Винарската изба „Домениул Владой“ (домейн Владой)

Винарската изба „Домениул Владой“се намира в село Симинок,  принадлежащо към град Мурфатлар, на около 5 километра от центъра на град Мурфатлар.

Обществени паметници

Паметникът на героите Мурфатлар е издигнат през 1995 г. в памет на героите, които са се борили и  паднали жертва  в Първата световна война (1916-1918 г.). Той се намира в град Мурфатлар, към изхода към Констанца.

Индустриални паметници

Каналът Дунав-Черно море

Каналът Дунав – Черно море е един от най-дългите плавателни канали в света, съкращавайки разстоянието по Дунав между Черна вода и Констанца с около 400 км. Каналът се обслужва от пристанищата Чернавода, по река Дунав, и пристанищата  Констанца и Мидия-Нъводари в Черно море.