Основни дейности

Проектът цели решаване на следните общи проблеми и предизвикателства в трансграничния регион:

  • Необходимост от инвестиции, насочени към подобряване на функционалното състояние на обекти свързани с природното и културно-историческото наследство.
  • Необходимост от въвеждане на иновативни методи и технологии, за да се съхрани и насърчи културно-историческото наследство.
  • Съвместно развитие на туристически продукти, чрез подкрепа за традиционните местни културни събития и свързаните с тях местни продукти и производство.
  • Опазване, популяризиране и развитие на невидимото културно наследство.
  • Насърчаване на приемствеността между поколенията.