Природни ресурси и атракции Към списъка

На територията на община Генерал Тошево са разположени следните природни ресурси: Защитена Зона Крайморска Добруджа с площ от 6517,31 xa (от тях 6391,1xa попадат в Община Генерал Тошево); Защитена Зона Росица – Лозница с площ 1812,0 ха, от които 31 % са защитена територия (ЗМ); Защитена Зона Изворово-Краище с площ 1081,5 ха; Защитена Зона Кардам с площ 918,3 ха; Защитена Зона Чаиря с площ 1451,2 ха (частично простираща се и на територията на Община Добрич-селска) е включена през 2005 г в списъка на BirdLife International като Орнитологично важно място (ОВМ) за Европа (№ 085), а с Решение № 122 от 2007 г. на Министерския съвет, и под № BG 0002085, е приета за ЗЗ за опазване на дивите птици; Природна забележителност “Арборетум” – гр. Генерал Тошево, Природна забележителност вековно дърво “Летен дъб” – с. Дъбовик; язовир „Дрян”. Тези природни туристически ресурси са добра база за развитието на ловен, фото, хоби, „бавен“ и екотуризъм.

Флора и фауна

Териториите на община Генерал Тошево попада в Украинско-Казахската (степна) биогеографска провинция. Най-характерни степни елементи са сухоливадните съобщества и видовете от степната биота.
Видове защитени растения в района са приморски триостреник, лесингово коило, твърдолистна песъчарка, изменчива мъдрица, ароматна матиола, татарско зеле, емилопопово прозорче, рогоплоден клин, южно чапличе, стенен пъщърнак, българско еньовче, кримско зарасличе, украинска коча билка, понтийски пелин, бесарабско глухарче, френска дрипавка.
В Защитените зони са установени 4 вида световно застрашени бозайници: добруджански хомяк, лалугер, европейски пъстър пор (Vormela peregusnа peregusnа) и видра (Lutra lutra), и 2 на европейско ниво – степен пор и голям хомяк.
От гнездовата орнитофауна с национално значение са местните популации на 4 вида, част от степния фаунистичен комплекс: дебелоклюна полска бъбрица и черночела сврачка, както и няколко двойки вечерни ветрушки. От гнездещите птици заслужава да се отбележат и застрашените в Европа горска чучулига и синявица. От зимуващите видове – голямата белочела гъска.

Биоразнообразие

Държавно горско стопанство – Ген. Тошево, стопанисва горски фонд в 61 населени места на територията на общините Ген. Тошево и Крушари. Над 50 процента от него са 1270 горски пояса. В административно – тероториално отношение се числи към Регионална Дирекция на Горите – Варна.
Общата площ на горския фонд възлиза на 15 091 ха. Най-малък дял заемат иглолистните гори с 456,8 ха или 3,3% от цялата площ. Най-голям процент от залесената площ заема акацията 32,3%, на второ място е цера с 22.1 %.

Контакт:телефон:
web:

email: